Jõulueelne nädal meie koolis on täiesti teistmoodi. Ainetundide asemel keskendutakse üldpädevuste arendamisele.

Sõnad kooli õppekavast ­– kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus,  õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus – saavad tõenäoliselt iga õpilase jaoks sügavama tähenduse. Toredate tegevuste, huvitavate töötubade, põnevate loengute kaudu jõuab igaüks kuulamise, katsetamise ja arutlemise järel iseendas suurema selguseni.

Nädala kava on kujunenud õpilaste soove arvestades, õpetajate ja kogukonna koostöös ning päeva põhitegevusi arvestades on nädalapäevad saanud nimed: suunavahetuspäev, karjääripäev, kodanikupäev, jõulupäev, kokkuvõttepäev.

Huvitavat ja kasulikku koolinädalat!