close

Visioon ja missioon

E
T
K
N
R
L
P
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Praegune kuupäev
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Abiturientide lõpukell

01
02


2023-2025


2020-2021

VISIOON

Läänemaa Ühisgümnaasium on kaasaegse õpikeskkonnaga, parimaid hariduselu praktikaid rakendav, mitmekesiste valikutega, üldsuse poolt tunnustatud maakonnakeskuse gümnaasium, kus õpilased omandavad tänapäevast, ühiskonna vajadustele vastavat haridust ning  elukestvaks õppeks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid.

MISSIOON

on olla õppijate ja õpetajate isiksuse eripära arvestav arengukeskkond, mis toetab hoolivate, ennastjuhtivate ning enda ja ühiskonna terviklikule arengule orienteeritud kodanike kujunemist.

PÕHIVÄÄRTUSED  

Koostöö – moodustame õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja kooli töötajatega meeskonna, kes töötab ühiste eesmärkide nimel.

Hoolivus – oleme tolerantsed, kuulame ja märkame, austame ennast, kaaslasi ja ühiskonda.

Loovus –  julgustame kogu kooliperet loovalt mõtlema ja ettevõtlikult tegutsema.

Tervis – hoolitseme nii oma  füüsilise kui ka vaimse tervise eest.

Elukestev õppimine – toetame kogu koolipere arengut, innustades ning luues võimalused ja oskused elukestvaks õppeks.

keyboard_arrow_up