close

Visioon ja missioon

E
T
K
N
R
L
P
30
31
01
02
03
04
Praegune kuupäev
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
  • Sõbrapäev

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05

VISIOON

Läänemaa Ühisgümnaasium on kaasaegse õpikeskkonnaga, parimaid hariduselu praktikaid rakendav, mitmekesiste valikutega, üldsuse poolt tunnustatud maakonnakeskuse gümnaasium, kus õpilased omandavad tänapäevast, ühiskonna vajadustele vastavat haridust ning  elukestvaks õppeks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid.

MISSIOON

on olla õppijate ja õpetajate isiksuse eripära arvestav arengukeskkond, mis toetab hoolivate, ennastjuhtivate ning enda ja ühiskonna terviklikule arengule orienteeritud kodanike kujunemist.

PÕHIVÄÄRTUSED  

Koostöö – moodustame õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja kooli töötajatega meeskonna, kes töötab ühiste eesmärkide nimel.

Hoolivus – oleme tolerantsed, kuulame ja märkame, austame ennast, kaaslasi ja ühiskonda.

Loovus –  julgustame kogu kooliperet loovalt mõtlema ja ettevõtlikult tegutsema.

Tervis – hoolitseme nii oma  füüsilise kui ka vaimse tervise eest.

Elukestev õppimine – toetame kogu koolipere arengut, innustades ning luues võimalused ja oskused elukestvaks õppeks.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2017-2020

keyboard_arrow_up