close

Sisseastumistestist

E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Praegune kuupäev
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04


2023-2025


2020-2021

Kirjaliku sisseastumistesti näidisküsimused ja -ülesanded

Eesti keele sisseastumistest sisaldab järgmisi teemasid:

1. kirjavahemärgistus,

2. vormiõpetus,

3. täheortograafia,

4. algustäheortograafia,

5. kokku-lahkukirjutamine,

6. sõnavaraõpetus,

7. lühiteksti koostamine.

Testi sooritamiseks arvestatud aeg on 30 minutit. Näidisülesandeid leiad siit

Matemaatika sisseastumistest sisaldab mõnda järgmistest teemadest:

1. algebraliste avaldiste lihtsustamine,

2. peast ja kirjalikult arvutamine kümnend- ja harilike murdudega,

3. protsendi mõiste tundmine ja selle kasutamine ülesannete lahendamisel,

4. lineaar- ja ruutvõrrandite lahendamine,

5. tekstülesanded,

6. funktsioonid (pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon) ja nende graafikute joonestamine,

7. geomeetria (kolmnurga, nelinurga ja ringi ümbermõõdu ja pindala arvutamine, hulknurkade sarnasuse tundmine ja oskus kasutada vastavaid teadmisi ülesannete lahendamisel),

8. Pythagorase ja Thalese teoreemide tundmine ja nende rakendamine.

Testi sooritamiseks arvestatud aeg on 30 minutit. Kasutada võib taskuarvutit, kirjutus- ja joonestusvahendeid. Näidisülesandeid leiad siit.

Inglise keele sisseastumistest sisaldab:

1. valikvastustega lugemisülesannet (Multiple choice),

2. sõnatuletust (Word formation),

3. lauseosa ümbersõnastamine etteantud sõna kasutades (Sentence transformation).

Testi sooritamiseks arvestatud aeg on 30 minutit. Näidisülesandeid leiad siit.

keyboard_arrow_up