Vastuvõtu kord

KEHTESTATUD
direktori 25.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/9

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Läänemaa Ühisgümnaasiumisse (edaspidi kool).

1.2 Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

1.3 Kooli 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
1.3.1 põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
1.3.2 vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
1.3.3 sooritatud vastuvõtu test eesti keeles ja matemaatikas;
1.3.4 positiivse tulemusega läbitud vastuvõtuvestlus.

1.4 10. klassi sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu ja töökorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

1.5 Kool võtab gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbi viidud vestluse tulemuste alusel, kui on võimalik mõistlike ümberkorraldustega kohandada õpilase õppeplaan kooli õppekavaga.

1.6 Juhul kui õpilane on arvatud kooli õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

1.7 Kool pakub õpilastele õpet väljakuulutatud õppesuundades. Igal õppeaastal avatavad õppesuunad ja nende kirjeldus avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.

1.8 Käesolev kord avaldatakse kooli kodulehel.

2. 10. klassi vastuvõtmine

2.1 10. klassi vastuvõtmiseks tuleb sisseastujal sooritada vastuvõtu test, läbida positiivse tulemusega vastuvõtuvestlus ning esitada õigeaegselt punktis 2.13 kirjeldatud dokumendid.

2.2 Vastuvõtu testile ja vestlusele registreerimise (toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS), nende läbiviimise ajad ning kooli sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise tähtajad kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Vastavasisuline info avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.

2.3 Vastuvõtu testi tegemise eesmärgiks on hinnata ja anda tagasisidet sisseastuja teadmistele ja oskustele. Vastuvõtu test sisaldab eesti keele ja matemaatika ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses ja vastuvõtu testi hinnatakse punktisüsteemis.

2.4 Vastuvõtu testile tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning kirjutus- ja joonestusvahendid.

2.5 Vastuvõtu testide tulemused avalikustatakse vastavalt õpilase nõusolekule isikuandmete töötlemiseks hiljemalt seitse päeva pärast nende toimumist sisseastumise infosüsteemis SAIS.

2.6 Vastuvõtu vestluse eesmärgiks on välja selgitada sisseastuja huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning nõustada sisseastujat õppesuuna valikul. Vestlusel osalevad sisseastuja ja kooli vastuvõtukomisjoni liikmed.

2.7 Vastuvõtu vestlused toimuvad sisseastuja esimese eelistusena märgitud õppesuuna kaupa.

2.8 Vastuvõtu vestlusele võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi ning 9. klassi klassitunnistuse. Vestlusele tulnud sisseastuja on eelnevalt tutvunud kooli kodukorraga ning õppekava ja õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel.

2.9 Õppesuundade üle- või alatäituvuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja sisseastuja saab kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

2.10 Juhul, kui õppesuunda valib vähem kui 16 sisseastujat, võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna valinud sisseastujad saavad kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

2.11 Juhul kui sisseastuja on registreerunud, kuid ei ilmu vastuvõtu testile või vestlusele ning ei teavita mitteilmumise põhjustest kooli, loetakse see kandideerimisest loobumiseks.

2.12 Vastuvõtu testi, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluse tulemuste põhjal koostab vastuvõtukomisjon pingeread ja avalikustab need vastavalt õpilase nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS hiljemalt seitse päeva pärast viimase vastuvõtu vestluse toimumist.

2.13 Õpilaskandidaat kinnitab oma soovi asuda koolis õppima, esitades ettenähtud ajal kooli järgmised dokumendid:
2.13.1 avaldus (esitatakse vastuvõtu testile ja vestlusele registreerimisel sisseastumise infosüsteemis SAIS);
2.13.2 lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3);
2.13.3 isikut tõendava dokumendi koopia;
2.13.4 ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
2.13.5 põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
2.13.6 9. klassi tunnistus.

2.14 Kooli 10. klasside õpilaskandidaatide korrigeeritud nimekirjad avaldatakse vastavalt õpilase nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS ja kooli kodulehel hiljemalt viis päeva pärast dokumentide esitamise perioodi lõppu.

2.15 Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis, lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

2.16 Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

3. Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiõpingute jätkamiseks

3.1 Gümnaasiumiõpingute jätkamiseks võtab kool õpilasi vastu vastuvõtuvestluse ja järgmiste dokumentide alusel:
3.1.1 vormikohane avaldus (lisa 1);
3.1.2 täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2) või alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3);
3.1.3 isikut tõendava dokumendi koopia;
3.1.4 ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
3.1.5 eelmise kooli ametlikult kinnitatud õpilasraamatu väljavõte.

3.2 Vastuvõtu vestlus toimub vastavalt individuaalselt kokkulepitud ajale.

3.3 Vastuvõtu otsusest teavitatakse õpilast individuaalselt.

 

Lisa 1 – Avaldus   Lisa 2 – Õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks  Lisa 3 – Vanema või eestkostja nõusolek õppima asumiseks