close

Vastuvõtu kord

E
T
K
N
R
L
P
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Praegune kuupäev
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Abiturientide lõpukell

01
02


2023-2025


2020-2021

KEHTESTATUD
direktori 21.02.2024 käskkirjaga nr 1-2/6

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigetest 3 ja 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 „Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1.  Üldsätted

1.1 Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Läänemaa Ühisgümnaasiumisse (edaspidi kool).

1.2 Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu ja töökorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

1.3 Käesolev kord avaldatakse kooli kodulehel.

2.  10. klassi vastuvõtmine 

2.1 Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, sisseastumistesti ja sisseastumisvestluse alusel.

2.2 Kooli 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
2.2.1 põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
2.2.2 vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
2.2.3 sooritatud sisseastumistest eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles;
2.2.4 läbitud sisseastumisvestlus.

2.3 10. klassi vastuvõtmiseks tuleb sisseastujal esitada sisseastumisavaldus, sooritada sisseastumistest, läbida sisseastumisvestlus ning kooli vastuvõtmise otsuse korral esitada õigeaegselt punktis 3.12 kirjeldatud dokumendid.

2.4 Sisseastumisavaldus esitatakse sisseastumise infosüsteemis SAIS. Sisseastumisavalduse esitamise, vestlusele ja testile registreerumise ning nende läbiviimise ja kooli sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise tähtajad kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Vastavasisuline info avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.

3. Sisseastumistesti ja -vestluse korraldus

3.1  Sisseastumistesti tegemise eesmärgiks on hinnata ja anda tagasisidet sisseastuja teadmistele ja oskustele. Sisseastumistest koosneb kolmest osast, mis sisaldavad eesti keele, matemaatika ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses. Testi osad on lõpptulemuse arvestamisel võrdse kaaluga. Testi hinnatakse punktisüsteemis.

3.2  Sisseastumistesti toimumise koht (kohad) ja korraldus täpsustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks. Sisseastumistestile tulles võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi, taskuarvuti ning kirjutusvahendi.

3.3 Kooli kandideerimiseks vajalik minimaalne sisseastumistesti tulemus on 35% maksimaalsest võimalikust testitulemusest.

3.4 Sisseastumisvestluse täpse aja valib sisseastuja avalduse esitamise käigus.

3.5 Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) 9. klassi klassitunnistuse või selle väljatrüki põhikooli õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium vms);
3) 9. klassi viimase õppeveerandi/trimestri/perioodi hinnetelehe;
4) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud.

3.6 Sisseastumisvestluse käigus käsitletakse valikuliselt põhikooli riiklikus õppekavas taotletud üldpädevusi:
3.6.1 õpipädevus – suutlikkus organiseerida oma õppimist ja hankida selleks vajalikku teavet,  motiveeritus ja valmisolek õppida gümnaasiumis, tegelemine huvialadega. Õpipädevuse käsitlemisel on sisendiks muuhulgas 9. klassi viimase õppeveerandi/trimestri/perioodi hinneteleht;
3.6.2 sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna, ühiskondlike väärtuste ja normide teadmine ja järgimine, koostöö tegemine teiste inimestega erinevates situatsioonides, inimeste ja nende väärtushinnangute erinevuste aktsepteerimine ning nendega arvestamine suhtlemisel;
3.6.3 enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
3.6.4 kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast, väärtustada oma seotust teiste inimeste ja ühiskonnaga, loodusega, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust, teadvustada oma väärtushinnanguid;
3.6.5 ettevõtlikkuspädevus –  suutlikkus ideid luua ja ellu viia, näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, oskus seada eesmärke, koostada plaane, korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, reageerida loovalt ja paindlikult muutustele.

Vastuvõtukomisjon hindab vestlust punktisüsteemis etteantud hindamismudeli järgi.

3.7 Sisseastumisvestlusel osalevad sisseastuja ja kooli vastuvõtukomisjoni liikmed. Vestlusele tulnud sisseastuja on eelnevalt tutvunud kooli kodukorraga ning õppekava ja õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel.

3.8 Juhul kui sisseastuja on registreerunud, kuid ei ilmu sisseastumisvestlusele ning ei teavita hiljemalt vestluse toimumise hetkeks kooli (e-posti teel kool@lyg.edu.ee või telefonil 5624 2581) oma mitteilmumise põhjustest, loetakse see kandideerimisest loobumiseks.

3.9 Sisseastujale antakse maksimaalselt 100 konkursipunkti, mille osakaal ja jaotus on järgmine:

3.9.1  sisseastumistest 35% (35 konkursipunkti, mis vastab testi maksimaalsele tulemusele);

3.9.2  9. klassi klassitunnistus 35% (35 konkursipunkti)

Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ – 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ – 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“ (rohkem kui üks „3“) – 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid või puuduvaid hindeid – 7 punkti

3.9.3 vestlus 30% (30 konkursipunkti)

Vestluse tulemus on väga hea – 30 punkti
Vestluse tulemus on hea – 20 punkti
Vestluse tulemus on nõrk, kool soovitab kaaluda teisi edasiõppimise võimalusi – 10 punkti

3.10 Kõigi sisseastumisvestluste toimumise ja konkursipunktide (p 3.9) arvutamise järel moodustub tulemustest paremusjärjestus, mille alusel võtab vastuvõtukomisjon vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
3.10.1 sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks (staatus: vastuvõetav);
3.10.2 sisseastuja on vastuvõtmise ootel ja võetakse vastu vabade kohtade olemasolul (staatus: kandideeriv);
3.10.3 sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks (staatus: konkurentsist väljas, tulemus on alla 50 konkursipunkti).

3.11 Vastuvõtukomisjoni otsus avaldatakse hiljemalt kolm tööpäeva pärast viimase sisseastumisvestluse toimumist ning avalikustatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS. Vastuvõtukomisjoni otsusest teavitatakse kõiki sisseastujaid infosüsteemi SAIS kaudu saadetava e-kirjaga ning otsus on sisseastujale nähtav ka infosüsteemi sisenedes.

3.12 Kooli vastuvõetud õpilased esitavad ettenähtud ajal kooli järgmised dokumendid:
1) avaldus (esitatakse sisseastumisvestlusele registreerumisel sisseastumise infosüsteemis SAIS);
2) alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks  (lisa 3) või täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2);
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
5) põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
6) 9. klassi tunnistus.

3.13 Juhul kui kooli vastuvõetud õpilane ei esita ettenähtud ajal punktis 3.12 nimetatud dokumente ega teavita selle põhjustest kooli (e-posti teel kool@lyg.edu.ee või telefonil
5624 2581), loetakse see õppekohast loobumiseks.

3.14 Kooli 10. klassi vastuvõetavate õpilaste nimekirjad avaldatakse sisseastumise infosüsteemis SAIS ja kooli kodulehel hiljemalt viis päeva pärast dokumentide esitamise perioodi lõppu.

3.15 Sisseastuja, kes on vastuvõtmise ootel (staatus: kandideeriv), võetakse kooli vastu jooksvalt vaba koha tekkimisel ja konkursipunktide põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel kuni õppeaasta alguseni. Vastuvõtmise otsusest teavitatakse sisseastujat e-posti teel ning talle määratakse aeg õppima tuleku kinnitamiseks ja vajalike dokumentide esitamiseks. Juhul kui sisseastuja ei ole 31. augustiks saanud teadet kooli vastuvõtmise kohta, loetakse, et sisseastujat ei ole kooli vastu võetud.

3.16 Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis lisab sisseastuja sisseastumisavaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO väljatöötatud rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

3.17 Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

4. Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiõpingute jätkamiseks

4.1 Kool võtab vabade kohtade olemasolul gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbi viidud vestluse tulemuste alusel. Juhul kui õpilase seni läbitud kursused ei kohaldu kooli õppekavaga on koolil õigus hinnata õpilase heaolust ja kooli õppekavast lähtuvalt, kas õpet on õpilasele koolis võimalik korraldada.

4.2 Gümnaasiumiõpingute jätkamiseks võtab kool õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul sisseastumisvestluse ja järgmiste dokumentide alusel:
1) vormikohane avaldus (lisa 1);
2) täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2) või alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3);
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
5) eelmise kooli ametlikult kinnitatud õpilasraamatu väljavõte.

4.3 Sisseastumisvestlus toimub vastavalt individuaalselt kokkulepitud ajale.

4.4 Vastuvõtu otsusest teavitatakse õpilast individuaalselt.

 

Lisa 1 – Avaldus Lisa 2 – Õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks  Lisa 3 – Vanema või eestkostja nõusolek õppima asumiseks

keyboard_arrow_up