close

Vastuvõtu kord

E
T
K
N
R
L
P
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Praegune kuupäev
31
01
02
03
04
05

KEHTESTATUD
direktori 28.02.2022 käskkirjaga nr 1-2/4

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigetest 3 ja 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 „Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Läänemaa Ühisgümnaasiumisse (edaspidi kool).

1.2 Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli õpi- ja eksamitulemuste ning sisseastumisvestluse alusel.

1.3 Kooli 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
1.3.1 põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
1.3.2 vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
1.3.3 sooritatud ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksam eesti keeles (või eesti keel teise keelena) ja matemaatikas, nende puudumisel kooli sisseastumiseksam vastavas õppeaines;
1.3.4 läbitud sisseastumisvestlus.

1.4 10. klassi sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu ja töökorra kinnitab kooli direktor käskkirjaga. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad direktor, õppealajuhataja, õppesuundade juhid ja õpetajad ning õppekorraldaja.

1.5 Kool võtab vabade kohtade olemasolul gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbi viidud vestluse tulemuste alusel. Juhul, kui õpilase seni läbitud kursused ei kohaldu kooli õppekavaga on koolil õigus hinnata õpilase heaolust ja kooli õppekavast lähtuvalt, kas õpet on õpilasele koolis võimalik korraldada.

1.6 Juhul kui õpilane on arvatud kooli õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

1.7 Kool pakub õpilastele õpet väljakuulutatud õppesuundades. Igal õppeaastal avatavad õppesuunad ja nende kirjeldus avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.

1.8 Käesolev kord avaldatakse kooli kodulehel.

2. 10. klassi vastuvõtmine

2.1 10. klassi vastuvõtmiseks tuleb sisseastujal esitada vastuvõtmise avaldus, läbida sisseastumisvestlus ning kooli vastuvõtmise otsuse korral esitada õigeaegselt punktis 2.13 kirjeldatud dokumendid.

2.2 Vastuvõtmise avalduse esitamise (toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS) ja sisseastumisvestlusele registreerimise tähtajad, sisseastumisvestluste läbiviimise ajad, sisseastumiseksami ajad ning kooli sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise tähtajad kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Vastavasisuline info avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.

2.3 Sisseastumisvestlused toimuvad sisseastuja esimese eelistusena märgitud õppesuundade kaupa. Vestluse täpse aja valib sisseastuja avalduse esitamise käigus.

2.4 Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) 9. klassi klassitunnistuse;
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud;
4) tõendi põhikooli ühtsete ülesannetega eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemuse kohta punktides (juhul kui eksamitulemused ei ole märgitud klassitunnistusele või hinnetelehele punktides või protsentides).

2.5 Sisseastumisvestlusel osalevad sisseastuja ja kooli vastuvõtukomisjoni liikmed. Vestlusele tulnud sisseastuja on eelnevalt tutvunud kooli kodukorraga ning õppekava ja õppekorraldust puudutava infoga kooli kodulehel.

2.6 Sisseastumisvestluse peateemadeks on sisseastuja huvid, sotsiaalsed oskused, õpiharjumused, eesmärgid ning sisseastuja motivatsioon ja valmisolek pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vajadusel nõustatakse sisseastujat õppesuuna valikul.

2.7 Juhul kui sisseastuja on registreerunud, kuid ei ilmu sisseastumisvestlusele ning ei teavita hiljemalt vestluse toimumise hetkeks kooli (e-posti teel kool@lyg.edu.ee või telefonil 5624 2581) oma mitteilmumise põhjustest, loetakse see kandideerimisest loobumiseks.

2.8 Sisseastujale omistatakse konkursipunktid (kokku 70 punkti) järgmistel alustel:

2.8.1 põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite tulemuste järgi saadud konkursipunktid (maksimaalselt 35 punkti) valemiga :

EK – sisseastuja ühtsete ülesannetega põhikooli eesti keele (või eesti keel teise keelena) eksami tulemus punktides
EKmax – eesti keele (või eesti keel teise keelena) eksami maksimaalne võimalik tulemus punktides
MAT – sisseastuja ühtsete ülesannetega põhikooli matemaatika eksami tulemus punktides
MATmax – matemaatika eksami maksimaalne võimalik tulemus punktides

Arvestatakse üksnes ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite tulemusi. Järeleksamite tulemusi ning mistahes viisil kohandatud ülesannetega eksamite tulemusi kool ei aktsepteeri.

Juhul kui sisseastuja ei ole mõjuvatel põhjustel osalenud põhikooli ühtsete ülesannetega eksamil, siis arvestatakse vastavad punktid koolis toimunud sisseastumiseksami tulemuste põhjal. Sisseastumiseksam on mahult ja tasemelt samaväärne põhikooli lõpueksamiga.

2.8.2  9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete (v.a aastahinded) eest saadud konkursipunktid (maksimaalselt 35 punkti):

Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ – 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ – 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“, (rohkem kui üks „3“) – 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid hindeid – 7 punkti

2.9 Kooli ei võeta vastu sisseastujat, kes on saanud alla 35 konkursipunkti (50% maksimaalsest võimalikust).

2.10 Kõigi sisseastumisvestluste toimumise ja sisseastujate konkursipunktide (p 2.8) arvutamise järel võtab vastuvõtukomisjon paremusjärjestuse alusel vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
2.10.1 sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks (vastuvõetav);
2.10.2 sisseastuja on vastuvõtmise ootel ja võetakse vastu vabade kohtade olemasolul (kandideeriv);
2.10.3 sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks (konkurentsist väljas).

2.11 Vastuvõtukomisjoni otsused avaldatakse hiljemalt viis tööpäeva pärast viimase sisseastumisvestluse toimumist ning avalikustatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS.

2.12 Juhul, kui õppesuunda on valinud vähem kui 16 sisseastujat, võib kool õppesuunda mitte avada. Õppesuundade üle- või alatäituvuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja sisseastuja saab kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

2.13 Kooli vastuvõetud õpilased esitavad ettenähtud ajal kooli järgmised dokumendid:
2.13.1 avaldus (esitatakse sisseastumisvestlusele registreerimisel sisseastumise infosüsteemis SAIS);
2.13.2 alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3) või täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2);
2.13.3 isikut tõendava dokumendi koopia;
2.13.4 ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
2.13.5 põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
2.13.6 9. klassi tunnistus.

2.14 Juhul, kui kooli vastuvõetud õpilane ei esita ettenähtud ajal punktis 2.13 nimetatud dokumente, loetakse see õppekohast loobumiseks.

2.15 Kooli 10. klasside vastuvõetavate õpilaste nimekirjad avaldatakse vastavalt õpilase nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS ja õppesuundade kaupa kooli kodulehel hiljemalt viis päeva pärast dokumentide esitamise perioodi lõppu.

2.16 Sisseastujad, kes on vastuvõtmise ootel (kandideerivad), võetakse kooli vastu jooksvalt vabade kohtade tekkimisel ja konkursipunktide põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel kuni õppeaasta alguseni. Vastuvõtmise otsusest teavitatakse sisseastujat e-posti teel ning talle määratakse aeg õppima tuleku kinnitamiseks ja vajalike dokumentide esitamiseks.

2.17 Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis, lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

2.18 Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

3. Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiõpingute jätkamiseks

3.1 Gümnaasiumiõpingute jätkamiseks võtab kool õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul sisseastumisvestluse ja järgmiste dokumentide alusel:
3.1.1 vormikohane avaldus (lisa 1);
3.1.2 täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2) või alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3);
3.1.3 isikut tõendava dokumendi koopia;
3.1.4 ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
3.1.5 eelmise kooli ametlikult kinnitatud õpilasraamatu väljavõte.

3.2 Sisseastumisvestlus toimub vastavalt individuaalselt kokkulepitud ajale.

3.3 Vastuvõtu otsusest teavitatakse õpilast individuaalselt.

Lisa 1 – Avaldus Lisa 2 – Õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks  Lisa 3 – Vanema või eestkostja nõusolek õppima asumiseks

keyboard_arrow_up