close

Hindamine

E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Praegune kuupäev
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04


2023-2025


2020-2021

Läänemaa Ühisgümnaasium lähtub hindamise korraldamisel riiklikus õppekavas esitatud hindamise põhimõtetest.

Hindamine on õpetamise ja õppimise osa, mille abil:

  • toetatakse iga õpilase õppimist ja arengut;
  • antakse tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
  • innustatakse ja suunatakse õpilast sihikindlamalt õppima ja õpet kavandama;
  • suunatakse õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning toetatakse õpilast edasise haridustee valikul;
  • suunatakse õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  • antakse alus õpilase järgmisse klassi üleviimise ja kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Läänemaa Ühisgümnaasiumis on kasutusel eristav hindamine viiepallisüsteemis (hinded „1“-„5“) ja mitteeristav hindamine (hinnangud „arvestatud“ ja „mittearvestatud“).

Viiepallisüsteemis hinnatakse kõiki gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikke kursusi ja nendes õppeainetes lisaks kooli poolt määratud kohustuslikke kursusi.

Mitteeristavat hindamist kasutatakse gümnaasiumi ülekoolilistes valikainetes, õpioskustes ja uurimistöö alustes.

Suunaainete kursusi (õppesuuna kohustuslikke kursusi) ja majanduse aluste kursust võib hinnata viiepallisüsteemis või mitteeristavalt. Hindamise korraldust kirjeldab õpetaja e-päevikus vastava kursuse esimese tunni sissekandes.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste hindamise kord

keyboard_arrow_up