Hindamine

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste hindamise kord

  • Koolis on kasutusel e-päevik STUUDIUM (lyg.ope.ee).
  • Koolisiseselt on kasutusel 5-palliline hindamisskaala.
  • Hinne “1“ võib tähendada ka tegemata tööd, mille peab kindlasti sooritama.
  • Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, plagieerimine või mahakirjutamine, võib vastavat kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „1″. Kui käesoleva punkti mõttes saadud hinne “1“ põhjustab mitterahuldava kursusehinde, siis on kursusehinde parandamine võimalik ainult täiendava õppetöö perioodil.
  • Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
  • Koolist arvatakse välja õpilane, kellel on õppeaasta jooksul rohkem kui 3 kursust hinnatud mitterahuldavalt, sealhulgas uurimis- või praktiline töö. Kuni 3 mitterahuldava kursuse hindega jäetakse õpilane täiendavale õppetööle peale õppeperioodi lõppu (juunis).

 

Kirjalike tööde hindamine
Hinnang Hinne Õigeid vastuseid %
väga hea 5 90-100
hea 4 75-89
rahuldav 3 50-74
puudulik 2 20-49
nõrk 1 0-19
arvestatud A vähemalt rahuldavalt sooritatud tööd
mittearvestatud MA mitterahuldavalt sooritatud töö