Hindamine

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste hindamise kord

  • Koolis on kasutusel e-päevik STUUDIUM (lyg.ope.ee).
  • Koolisiseselt on kasutusel 5-palliline hindamisskaala.
  • Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, plagieerimine või mahakirjutamine, võib vastavat kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „1″.
  • Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või „mittearvestatud”, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
  • Koolist arvatakse välja õpilane, kellel on õppeaasta jooksul rohkem kui 3 kursust hinnatud mitterahuldavalt. Kuni 3 mitterahuldava kursuse hindega jäetakse õpilane täiendavale õppetööle peale õppeperioodi lõppu (juunis).

 

Kirjalike tööde hindamine
Hinnang Hinne Õigeid vastuseid %
väga hea 5 90-100
hea 4 75-89
rahuldav 3 50-74
puudulik 2 20-49
nõrk 1 0-19
arvestatud A vähemalt rahuldavalt sooritatud tööd
mittearvestatud MA mitterahuldavalt sooritatud töö või tähtajaks tegemata töö