close

Vastuvõtt 2022/2023 õa

E
T
K
N
R
L
P
26
27
28
29
30
01
02
Praegune kuupäev
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
1) põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
2) vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
3) sooritatud ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksam eesti keeles (või eesti keel teise keelena) ja matemaatikas, nende puudumisel kooli sisseastumiseksam vastavas õppeaines;
4) läbitud sisseastumisvestlus.

AVALDUSTE VASTUVÕTT JA VESTLUSED

Avalduste vastuvõtt ja vestlusele registreerimine algab sisseastumise infosüsteemis SAIS 10. mail 2022. Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.  Avaldusi võetakse vastu kuni 8. juunini (kaasa arvatud).

Vestlused toimuvad perioodil 13.-20. juuni 2022. Põhikooli valikeksami kuupäeval (14. juuni) vestlusi ei toimu.

Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) 9. klassi klassitunnistuse;
3) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud;
4) tõendi põhikooli ühtsete ülesannetega eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemuse kohta punktides (juhul kui eksamitulemused ei ole märgitud klassitunnistusele või hinnetelehele punktides või protsentides).

KONKURSIPUNKTID

Sisseastujale omistatakse konkursipunktid (kokku 70 punkti) järgmistel alustel:

1) põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite tulemuste järgi saadud konkursipunktid (maksimaalselt 35 punkti) valemiga :

EK – sisseastuja ühtsete ülesannetega põhikooli eesti keele (või eesti keel teise keelena) eksami tulemus punktides
EKmax – eesti keele (või eesti keel teise keelena) eksami maksimaalne võimalik tulemus punktides
MAT – sisseastuja ühtsete ülesannetega põhikooli matemaatika eksami tulemus punktides
MATmax –matemaatika eksami maksimaalne võimalik tulemus punktides

Arvestatakse üksnes ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite tulemusi. Järeleksamite tulemusi ning mistahes viisil kohandatud ülesannetega eksamite tulemusi kool ei aktsepteeri.

Õpilasel tuleb teada anda peale põhikooli ühtsete ülesannetega eesti keele ja matemaatika eksamite sooritamist (alates 6. juunist – 8. juunini), kas ta osales või ei osalenud eksamitel, osalemise korral tuleb märkida mõlema eksami eest saadud punktid siia.

Juhul kui sisseastuja ei ole mõjuvatel põhjustel osalenud põhikooli ühtsete ülesannetega eksamil, siis arvestatakse vastavad punktid koolis toimunud sisseastumiseksami tulemuste põhjal. Sisseastumiseksam on mahult ja tasemelt samaväärne põhikooli lõpueksamiga.
Sisseastumiseksam eesti keeles ja matemaatikas toimub 10. juunil 2022 kell 13.00.

2) 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete (v.a aastahinded) eest saadud konkursipunktid (maksimaalselt 35 punkti):

Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“ (rohkem kui üks „3“) 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid hindeid 7 punkti

VASTUVÕTU OTSUSED

Kõigi sisseastumisvestluste toimumise ja sisseastujate konkursipunktide arvutamise järel võtab vastuvõtukomisjon paremusjärjestuse alusel vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
1) sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks (vastuvõetav);
2) sisseastuja on vastuvõtmise ootel ja võetakse vastu vabade kohtade olemasolul (kandideeriv);
3) sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks (konkurentsist väljas).

Vastuvõtukomisjoni otsused avaldatakse hiljemalt 22. juunil 2022 ning avalikustatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Kooli ei võeta vastu sisseastujat, kes on saanud alla 35 konkursipunkti (50% maksimaalsest võimalikust).

Kooli vastuvõetav sisseastuja kinnitab oma õppima asumist kooli hiljemalt 27. juunil 2022 SAISis.

DOKUMENTIDE ESITAMINE

Kooli vastuvõetud õpilane esitab hiljemalt 28. juunil 2022 kooli järgmised dokumendid:
1) alaealise õpilase vanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3) või täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2);
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
4) põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
5) 9. klassi tunnistus.

Dokumentide esitamise ajad on 22.06.2022 kell 10.00-14.00 ja 27.-28.06.2022 10.00-14.00.

Täpsemalt saab lugeda kooli vastuvõtu tingimustest ja korrast

 

2022/2023. õa avatavad suunad – loodus-reaal-, majandus-, humanitaar-, sotsiaal-, tervisesuund

Loodus-reaalsuunas süvendatakse teadmisi loodusainetes (bioloogias, geograafias) ning matemaatikas, joonestamises ja programmeerimises. Mitmekesiste õppetegevuste kaudu (katsed, uurimused, eksperimendid, praktikumid, õppekäigud, kohtumised ekspertidega jm) arendatakse süsteemset ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, argumenteerimisoskust, õpitakse lahendama keerukamaid probleeme, toetudes matemaatilistele tõestustele, füüsika jm seadustele. Tehakse koostööd erinevate ettevõtete, teadus- ja uurimisasutustega, osaletakse mitmesugustel ainevõistlustel ja -konkurssidel.

Majandussuunas süvendatakse teadmisi majandusvaldkonnas toimuvatest protsessidest ja nähtustest, ettevõtluse alustest, ühiskonna, majanduse ja keskkonna omavahelistest seostest. Õpitakse majanduse aluseid, ettevõtlust, raamatupidamise ja finantsjuhtimise aluseid, turundust, jätkusuutlikku majandust ja globaliseeruva majanduse eripärasid. Õpitakse kasutama majandusalaseid termineid ja definitsioone, kriitiliselt analüüsima majandusvaldkonnas esinevaid probleeme ning otsima neile lahendusi. Oluline roll on näha enda seost kogukonnas läbi ettevõtluse. Kasutatakse aineteülest lähenemist, luues seoseid erinevate ainevaldkondade vahel – tegeletakse ettevõtluspädevuse toetamisega (koostöö kogukonnaga: ettevõtted/asutused; ainevõistlused). Kursuste vaheline lõiming võimaldab kujundada majandus- ja ettevõtlusõppe paindliku korralduse ning loovalt seostada meetodeid/tegevusi kursuste vahel. Olulisel kohal on avastusõppe meetodid ja teemade seostamine igapäevaeluga läbi kaasava tegevusõppe. Õpilasel on valmisolek siseneda tööturule ka ettevõtjana (õpilasfirmad, konkursid).

Humanitaaruunas on võimalus end arendada lavakunstis ja loovkunstis, saada teadmisi kirjanduse seostest filmi ja teatriga, tutvuda maailmareligioonide ja psühholoogiga ning süüvida eesti rahvakultuuri. Palju käiakse teatris ja analüüsitakse nähtut, viiakse läbi erinevaid loovprojekte, kus lõimuvad kirjandus, teatrikunst ja loovkunst.  Eesmärgiks on laiendada õpilase silmaringi, arendada tema kunstikriitlist meelt, nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ja -julgust. Projektitööd arendavad koostööoskust, loovust, ettevõtlikkust jpm. Õpilastel on võimalus osaleda mitmetel konkurssidel, teha õpilasfirmat, käia suunapäevade raames Eesti erinevates paikades külastamas muuseume, teatreid, kõrgkoole jm. See on laiapõhjaline baas, et valida tulevikus ükskõik milline eriala ajakirjanikust advokaadini, õpetajast näitlejani või medõest laevajuhini. Humanitaarsuund sobib õpilastele, kes soovivad arendada oma loovust, kes huvituvad loomingust erinevates vormides ja soovivad süveneda vaimsetesse väärtustesse.

Sotsiaalsuunas toetatakse õpilases sotsiaalvaldkondliku pädevuse arenemist õigusteaduses, ühiskonnaõpetuses, ajaloos, kultuuriloos, psühholoogias ja filosoofias. Õppetegevuse eesmärgiks on arendada õpilaste analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist, eneseväljendusoskust ning oskuseid ja hoiakuid, mis aitavad kaasa tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku inimese kujunemisele. Õpitakse tundma positiivse psühholoogia elemente ja hoolitsema oma tervise eest. Suunakursuste abil õpetatakse tundma ja kasutama lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja valima sobivat õiguskaitseinstrumenti. Õpilane omandab teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Mitmekesise õppetegevuse tulemusena omab õpilane motivatsiooni ja teadmisi osalemaks vabaühenduste töös, väärtustab kodukoha ajalugu ja on valmis seda teistele tutvustama, tunneb erinevate Aasia, Aafrika ja Ameerika rahvaste ajaloolist kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse.

Tervisesuunas on võimalus saada teadmisi tervist mõjutavatest teguritest, tervislikest eluviisidest ja keskkonnast. Õpilane mõistab, et tervis on väärtus, mida tuleb hoida kogu elu. Omandatakse põhiteadmisi ja -oskusi tervislikest ja keskkonnateadlikest eluviisidest, tervislikust toitumisest, kehalise aktiivsuse tähtsusest tervisele ja töövõimele ning tervise taastamise võimalustest. Suuna valinud õpilane saab teadmisi ja oskusi, kuidas korraldada erinevaid harrastusliikumise ja spordiüritusi nii koolisiseselt kui ka maakonnas. Õppija mõistab oma rolli tervisliku keskkonna kujundamisel, luues selleks eeldused läbi oma teadliku ja keskkonnasäästliku käitumise. Kursuste jooksul omandatud teadmised ja oskused on lähteks elukestvale ja jätkusuutlikule liikumisharrastusele ning arusaamale inimese ja keskkonna tervise seostest. Suunas õppimine toetab edasiõppimise võimalusi spordi- ja terviseteaduste valdkonnas (terviseedendus, füsioteraapia, sotsiaaltöö, kehakultuur, vabaajakorraldus jms). Koostööd tehakse TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala õppejõudude ja üliõpilastega.

keyboard_arrow_up