close

Vastuvõtt 2021/2022 õa

E
T
K
N
R
L
P
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Praegune kuupäev
19
20
 • Sinilinnuaeg

21
 • Sinilinnuaeg

22
 • Sinilinnuaeg

23
 • Sinilinnuaeg

24
 • Sinilinnuaeg

25
26
27
 • Spordinädal

28
 • Spordinädal

29
 • Spordinädal

30
 • Spordinädal

01
02
03

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2021/2022. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Konkurss avaldatakse sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee 5. märtsil 2021.

Avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee toimub ajavahemikul 8. märts – 4. aprill 2021. Avalduse esitamiseks peab õpilaskandidaadil olema ID-kaart kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID kasutamise võimalus.
Lapsevanem avaldust esitada ei saa.

Kõigile avalduse esitajatele on näha viie õppesuuna (majandus-, sotsiaal-, humanitaar-, loodus-reaal- ja tervisesuund) vestluste ajad. Sisseastuja valib endale ainult ühe vestluse aja selle komisjoni juures, millises õppesuunas soovib sisseastuja esimese eelistusena õppima asuda. Iga komisjoni vestluse aegade loetelu lõpus on võimalik märkida “Annan teada, et ei osale katsel”. Sellega annab sisseastuja teada, et ta selle õppesuuna vestlusel ei osale.

Avaldusel märgib sisseastuja vajalikud kontaktandmed, põhikoolis õpitavad A- ja B-võõrkeeled, oma esialgse valiku kitsa ja laia matemaatika vahel, osalemise vastuvõtu testil ja valib sobiva vestluse aja. Perekondlikel või muudel kaalukatel põhjustel pakutud aegade mittesobivuse korral teeb sisseastuja vastava katse juures märke „Ei osale katsel“ ning teavitab sellest vastuvõtu komisjoni (kool@lyg.edu.ee), kellega koostöös leitakse sobiv lahendus.

Vastuvõtu test (eesti keel ja matemaatika): Kuna riigis kehtivad endiselt liikumispiirangud, siis ka Läänemaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtu teste ei ole võimalik läbi viia koolis kohapeal ja need toimuvad elektrooniliselt 7. aprillil 2021, algusega kell 13.00. Test kestab 90 minutit.

Testil osalemiseks on vaja Google kontot. Need, kellel on gmaili e-posti aadress või muud Google teenused, on see kindlasti automaatselt olemas.

Selleks, et kontrollida oma testil osalemise võimalust, on avatud aadress https://forms.gle/ckhmDzM843ftRe8n8

Lingile vajutades nõutakse sisselogimist Google kontoga. Kui  see on olemas (nt gmail, youtube vms Google teenused), siis kasutage seda. Kui Sul ei ole Google kontot, siis tuleb see endale seadistada. Selle kontrolltesti täitmisel saate vastuseks ekraanile teate, et kõik on korras ja teil on juurdepääs olemas.

Vastuvõtu testil tuleb osaleda veebiruumis, mille aadress saadetakse teie e-postile 6. aprillil.

Kogu testi tegemise ajal tuleb osaleda:
1) sisselülitatud veebikaamera (videopildi) vahendusel;
2) oma täisnimega (eesnimi ja perekonnanimi). Vajadusel tuleb see eelnevalt oma Google konto seadistustes korrigeerida, kui seal on oma nimeks sisestatud midagi muud kui oma eesnimi ja perekonnanimi.
Videopildi ja/või täisnime puudumisel testil osaleda ei saa.

Täpsemad juhised ja info testi korraldusest saadetakse sisseastujate e-posti aadressile.


Kahe testi koondtulemusena saab sisseastuja maksimaalselt 35 punkti, tulemused avaldatakse SAISis 14. aprillil 2021.

Vastuvõtuvestlused: 24. mai – 2. juuni 2021.
Vestlusele tulles võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi ja 9. klassi klassitunnistuse.

Vestluse järel võtab vastuvõtukomisjon vastu ühe alljärgnevatest otsustest:

 • vestlus on läbitud edukalt, sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks pärast põhikooli lõpetamist vähemalt rahuldavate hinnetega;
 • sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks.

Vastuvõtukomisjonil on otsuse tegemisel aluseks sisseastuja vastuvõtu testi tulemus (maksimaalselt 35 punkti) ja 9. klassi klassitunnistus arvestades alljärgnevat jaotust:

Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“, mitterahuldavaid ei ole 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid hindeid 7 punkti

Vastuvõtukomisjoni otsused avaldatakse 4. juunil 2021 SAISis.

Vastuvõetud õpilased kinnitavad oma õppima asumise hiljemalt 17. juunil 2021 SAISis.

Vastuvõetud õpilased toovad 21. juunil või 28.-29. juunil 2021 (kell 10-14) kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

Lõplikud vastuvõetud õpilaste nimekirjad õppesuundade kaupa avaldatakse kooli kodulehel 30. juunil 2021.

Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon. Komisjoni poole saab pöörduda e-posti teel kool@lyg.edu.ee

 

2021/2022. õa avatavad suunad – loodus-reaal-, majandus-, humanitaar-, sotsiaal-, tervisesuund

Loodus-reaalsuunas süvendatakse teadmisi loodusainetes (bioloogias, geograafias) ning matemaatikas, joonestamises ja programmeerimises. Mitmekesiste õppetegevuste kaudu (katsed, uurimused, eksperimendid, praktikumid, õppekäigud, kohtumised ekspertidega jm) arendatakse süsteemset ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, argumenteerimisoskust, õpitakse lahendama keerukamaid probleeme, toetudes matemaatilistele tõestustele, füüsika jm seadustele. Tehakse koostööd erinevate ettevõtete, teadus- ja uurimisasutustega, osaletakse mitmesugustel ainevõistlustel ja -konkurssidel.

Majandussuunas süvendatakse teadmisi majandusvaldkonnas toimuvatest protsessidest ja nähtustest, ettevõtluse alustest, ühiskonna, majanduse ja keskkonna omavahelistest seostest. Õpitakse majanduse aluseid, ettevõtlust, raamatupidamise ja finantsjuhtimise aluseid, turundust, jätkusuutlikku majandust ja globaliseeruva majanduse eripärasid. Õpitakse kasutama majandusalaseid termineid ja definitsioone, kriitiliselt analüüsima majandusvaldkonnas esinevaid probleeme ning otsima neile lahendusi. Oluline roll on näha enda seost kogukonnas läbi ettevõtluse. Kasutatakse aineteülest lähenemist, luues seoseid erinevate ainevaldkondade vahel – tegeletakse ettevõtluspädevuse toetamisega (koostöö kogukonnaga: ettevõtted/asutused; ainevõistlused). Kursuste vaheline lõiming võimaldab kujundada majandus- ja ettevõtlusõppe paindliku korralduse ning loovalt seostada meetodeid/tegevusi kursuste vahel. Olulisel kohal on avastusõppe meetodid ja teemade seostamine igapäevaeluga läbi kaasava tegevusõppe. Õpilasel on valmisolek siseneda tööturule ka ettevõtjana (õpilasfirmad, konkursid).

Humanitaaruunas on võimalus end arendada lavakunstis ja loovkunstis, saada teadmisi kirjanduse seostest filmi ja teatriga, tutvuda maailmareligioonide ja psühholoogiga ning süüvida eesti rahvakultuuri. Palju käiakse teatris ja analüüsitakse nähtut, viiakse läbi erinevaid loovprojekte, kus lõimuvad kirjandus, teatrikunst ja loovkunst.  Eesmärgiks on laiendada õpilase silmaringi, arendada tema kunstikriitlist meelt, nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ja -julgust. Projektitööd arendavad koostööoskust, loovust, ettevõtlikkust jpm. Õpilastel on võimalus osaleda mitmetel konkurssidel, teha õpilasfirmat, käia suunapäevade raames Eesti erinevates paikades külastamas muuseume, teatreid, kõrgkoole jm. See on laiapõhjaline baas, et valida tulevikus ükskõik milline eriala ajakirjanikust advokaadini, õpetajast näitlejani või medõest laevajuhini. Humanitaarsuund sobib õpilastele, kes soovivad arendada oma loovust, kes huvituvad loomingust erinevates vormides ja soovivad süveneda vaimsetesse väärtustesse.

Sotsiaalsuunas toetatakse õpilases sotsiaalvaldkondliku pädevuse arenemist õigusteaduses, ajaloos ja kultuuriloos, psühholoogias ja filosoofias. Õppetegevuse eesmärgiks on arendada õpilaste analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist, eneseväljendusoskust ning oskuseid ja hoiakuid, mis aitavad kaasa tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku inimese kujunemisele. Suunakursuste abil õpetatakse tundma ja kasutama lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja valima sobivat õiguskaitseinstrumenti. Õpilane omandab teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Mitmekesise õppetegevuse tulemusena omab õpilane motivatsiooni ja teadmisi osalemaks vabaühenduste töös, väärtustab kodukoha ajalugu ja on valmis seda teistele tutvustama, tunneb erinevate Aasia, Aafrika ja Ameerika rahvaste ajaloolist kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse.

Tervisesuunas on võimalus saada teadmisi tervist mõjutavatest teguritest, tervislikest eluviisidest ja keskkonnast. Õpilane mõistab, et tervis on väärtus, mida tuleb hoida kogu elu. Omandatakse põhiteadmisi ja -oskusi tervislikest ja keskkonnateadlikest eluviisidest, tervislikust toitumisest, kehalise aktiivsuse tähtsusest tervisele ja töövõimele ning tervise taastamise võimalustest. Suuna valinud õpilane saab teadmisi ja oskusi, kuidas korraldada erinevaid harrastusliikumise ja spordiüritusi nii koolisiseselt kui ka maakonnas. Õppija mõistab oma rolli tervisliku keskkonna kujundamisel, luues selleks eeldused läbi oma teadliku ja keskkonnasäästliku käitumise. Kursuste jooksul omandatud teadmised ja oskused on lähteks elukestvale ja jätkusuutlikule liikumisharrastusele ning arusaamale inimese ja keskkonna tervise seostest. Suunas õppimine toetab edasiõppimise võimalusi spordi- ja terviseteaduste valdkonnas (terviseedendus, füsioteraapia, sotsiaaltöö, kehakultuur, vabaajakorraldus jms). Koostööd tehakse TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala õppejõudude ja üliõpilastega.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

keyboard_arrow_up