close

Vastuvõtt 2023/2024 õa

E
T
K
N
R
L
P
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Praegune kuupäev
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03


2023-2025


2020-2021

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
2. vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
3. sooritatud sisseastumistest eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles;
4. läbitud sisseastumisvestlus.

Läänemaa Ühisgümnaasium arvestab 2023/2024. õppeaastal 10. klassi õpilaste vastuvõtmisel:

1. 9. klassi klassitunnistusele kantud hindeid;
2. sisseastumistesti tulemust (Haridus- ja Noorteameti ühtne gümnaasiumi e-sisseastumistest 2023);
3. sisseastumisvestluse tulemust.

Sisseastumistest 10. klassi toimus 21. aprillil.

Kandideerimiseks vajalik minimaalne sisseastumistesti tulemus on 35% maksimaalsest võimalikust testitulemusest.

Eesti keele, matemaatika ja inglise keele testi maksimumtulemus oli kokku 250 punkti, sellest vähemalt 35% on 88 punkti (loodusainete testi ei arvestata).

Avalduste vastuvõtt ja vestlused

Sisseastumisavalduse esitamine ja vestlusele registreerimine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS 2.-18. mai 2023. SAISi on võimalik logida ID-kaardi, mobiil-ID või HarID-ga. Sisseastumisvestlused toimuvad sisseastuja esimese eelistusena märgitud õppesuundade kaupa. 

Vestlused toimuvad 14.-19. juuni 2023. 

Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:

1. isikut tõendava dokumendi;
2. 9. klassi klassitunnistuse või selle väljatrüki põhikooli õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium vms);
3. 9. klassi viimase õppeveerandi/trimestri/perioodi hinnetelehe;
4. põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud.

 

Konkursipunktid

Sisseastujale antakse maksimaalselt 100 konkursipunkti, mille osakaal ja jaotus on järgmine:

1. sisseastumistest 35% (35 konkursipunkti, mis vastab testi maksimaalsele tulemusele);

2. 9. klassi klassitunnistus 35% (35 konkursipunkti)
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ – 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ – 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“ (rohkem kui üks „3“) – 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid või puuduvaid hindeid – 7 punkti

3. vestlus 30% (30 konkursipunkti)
Vestluse tulemus on väga hea – 30 punkti
Vestluse tulemus on hea – 20 punkti
Vestluse tulemus on nõrk, kool soovitab kaaluda teisi edasiõppimise võimalusi – 10 punkti

 

Vastuvõtu otsused

Kõigi sisseastumisvestluste toimumise ja konkursipunktide arvutamise järel  moodustub tulemustest paremusjärjestus, mille alusel võtab vastuvõtukomisjon vastu ühe alljärgnevatest otsustest:

* sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks (staatus: vastuvõetav);

* sisseastuja on vastuvõtmise ootel ja võetakse vastu vabade kohtade olemasolul (staatus: kandideeriv);

* sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks (staatus: konkurentsist väljas, tulemus on alla 50 konkursipunkti).

Vastuvõtukomisjoni otsus avaldatakse hiljemalt 22.06.2023 ning avalikustatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Sisseastuja kinnitab oma õppima asumise kooli hiljemalt 27.06.2023 SAISis. 

Kooli vastuvõetavate õpilaste nimekirjad avaldatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS ja õppesuundade kaupa kooli kodulehel hiljemalt 30.06.2022.

 

Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamise periood on 26.06.2023-28.06.2023. Vastuvõetud õpilased esitavad kooli järgmised dokumendid:

1. alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3) või täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2);
2. isikut tõendava dokumendi koopia;
3. ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
4. põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
5. 9. klassi tunnistus.

Täpsemalt saab lugeda kooli vastuvõtu tingimustest ja korrast

 

Loodus-reaalsuunas süvendatakse teadmisi loodusainetes (bioloogias, geograafias) ning matemaatikas, joonestamises ja programmeerimises. Mitmekesiste õppetegevuste kaudu (katsed, uurimused, eksperimendid, praktikumid, õppekäigud, kohtumised ekspertidega jm) arendatakse süsteemset ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, argumenteerimisoskust, õpitakse lahendama keerukamaid probleeme, toetudes matemaatilistele tõestustele, füüsika jm seadustele. Tehakse koostööd erinevate ettevõtete, teadus- ja uurimisasutustega, osaletakse mitmesugustel ainevõistlustel ja -konkurssidel.

Majandussuunas süvendatakse teadmisi majandusvaldkonnas toimuvatest protsessidest ja nähtustest, ettevõtluse alustest, ühiskonna, majanduse ja keskkonna omavahelistest seostest. Õpitakse majanduse aluseid, ettevõtlust, raamatupidamise ja finantsjuhtimise aluseid, turundust, jätkusuutlikku majandust ja globaliseeruva majanduse eripärasid. Õpitakse kasutama majandusalaseid termineid ja definitsioone, kriitiliselt analüüsima majandusvaldkonnas esinevaid probleeme ning otsima neile lahendusi. Oluline roll on näha enda seost kogukonnas läbi ettevõtluse. Kasutatakse aineteülest lähenemist, luues seoseid erinevate ainevaldkondade vahel – tegeletakse ettevõtluspädevuse toetamisega (koostöö kogukonnaga: ettevõtted/asutused; ainevõistlused). Kursuste vaheline lõiming võimaldab kujundada majandus- ja ettevõtlusõppe paindliku korralduse ning loovalt seostada meetodeid/tegevusi kursuste vahel. Olulisel kohal on avastusõppe meetodid ja teemade seostamine igapäevaeluga läbi kaasava tegevusõppe. Õpilasel on valmisolek siseneda tööturule ka ettevõtjana (õpilasfirmad, konkursid).

Humanitaaruunas on võimalus end arendada lavakunstis ja loovkunstis, saada teadmisi kirjanduse seostest filmi ja teatriga, tutvuda maailmareligioonide ja psühholoogiga ning süüvida eesti rahvakultuuri. Palju käiakse teatris ja analüüsitakse nähtut, viiakse läbi erinevaid loovprojekte, kus lõimuvad kirjandus, teatrikunst ja loovkunst.  Eesmärgiks on laiendada õpilase silmaringi, arendada tema kunstikriitlist meelt, nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ja -julgust. Projektitööd arendavad koostööoskust, loovust, ettevõtlikkust jpm. Õpilastel on võimalus osaleda mitmetel konkurssidel, teha õpilasfirmat, käia suunapäevade raames Eesti erinevates paikades külastamas muuseume, teatreid, kõrgkoole jm. See on laiapõhjaline baas, et valida tulevikus ükskõik milline eriala ajakirjanikust advokaadini, õpetajast näitlejani või medõest laevajuhini. Humanitaarsuund sobib õpilastele, kes soovivad arendada oma loovust, kes huvituvad loomingust erinevates vormides ja soovivad süveneda vaimsetesse väärtustesse.

Sotsiaalsuunas toetatakse õpilases sotsiaalvaldkondliku pädevuse arenemist õigusteaduses, ühiskonnaõpetuses, ajaloos, kultuuriloos, psühholoogias ja filosoofias. Õppetegevuse eesmärgiks on arendada õpilaste analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist, eneseväljendusoskust ning oskuseid ja hoiakuid, mis aitavad kaasa tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku inimese kujunemisele. Õpitakse tundma positiivse psühholoogia elemente ja hoolitsema oma tervise eest. Suunakursuste abil õpetatakse tundma ja kasutama lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja valima sobivat õiguskaitseinstrumenti. Õpilane omandab teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Mitmekesise õppetegevuse tulemusena omab õpilane motivatsiooni ja teadmisi osalemaks vabaühenduste töös, väärtustab kodukoha ajalugu ja on valmis seda teistele tutvustama, tunneb erinevate Aasia, Aafrika ja Ameerika rahvaste ajaloolist kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse.

Tervisesuunas on võimalus saada teadmisi tervist mõjutavatest teguritest, tervislikest eluviisidest ja keskkonnast. Õpilane mõistab, et tervis on väärtus, mida tuleb hoida kogu elu. Omandatakse põhiteadmisi ja -oskusi tervislikest ja keskkonnateadlikest eluviisidest, tervislikust toitumisest, kehalise aktiivsuse tähtsusest tervisele ja töövõimele ning tervise taastamise võimalustest. Suuna valinud õpilane saab teadmisi ja oskusi, kuidas korraldada erinevaid harrastusliikumise ja spordiüritusi nii koolisiseselt kui ka maakonnas. Õppija mõistab oma rolli tervisliku keskkonna kujundamisel, luues selleks eeldused läbi oma teadliku ja keskkonnasäästliku käitumise. Kursuste jooksul omandatud teadmised ja oskused on lähteks elukestvale ja jätkusuutlikule liikumisharrastusele ning arusaamale inimese ja keskkonna tervise seostest. Suunas õppimine toetab edasiõppimise võimalusi spordi- ja terviseteaduste valdkonnas (terviseedendus, füsioteraapia, sotsiaaltöö, kehakultuur, vabaajakorraldus jms). Koostööd tehakse TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala õppejõudude ja üliõpilastega.

keyboard_arrow_up