close

Vastuvõtt 2020/2021 õa

E
T
K
N
R
L
P
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Praegune kuupäev
20
21
22
23
  • Sinilindude aeg

24
  • Sinilindude aeg

25
  • Sinilindude aeg

26
27
28
  • Spordinädal

29
  • Spordinädal

30
  • Spordinädal

01
02
03
04

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2020/2021. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, motivatsioonikirja ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Konkurss avaldatakse sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee 27. veebruaril 2020.

Avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee toimub ajavahemikul 9.-30. märts 2020 kl. 12.00.
Avalduse esitamiseks peab sisseastujal olema ID-kaart kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID kasutamise võimalus.
Lapsevanem avaldust esitada ei saa.

Avalduse esitab sisseastuja ainult ühte õppesuunda – sellesse, mis on tema esimene eelistus. Lisaküsimuste plokis saab märkida ka oma teise eelistuse. Vajadusel nõustatakse sisseastujat õppesuuna lõpliku valiku tegemiseks vestlusel.

Avaldusel märgib sisseastuja vajalikud kontaktandmed, põhikoolis õpitavad A- ja B-võõrkeeled, oma esialgse valiku kitsa ja laia matemaatika vahel, osalemise vastuvõtu testil ja valib sobiva vestluse aja. Perekondlikel või muudel kaalukatel põhjustel pakutud aegade mittesobivuse korral teeb sisseastuja vastava katse juures märke „Ei osale katsel“ ning teavitab sellest vastuvõtu komisjoni (kool@lyg.edu.ee), kellega koostöös leitakse sobiv lahendus.

Motivatsioonikiri, kus õppija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ja põhjendab kooli ning õppesuuna valikut, tuleb esitada kooli e-posti aadressil kool@lyg.edu.ee hiljemalt 20. maiks 2020.

Motivatsioonikiri tuleb vormistada eraldi dokumendifailina, mille pealkirjaks palume märkida oma nime ning õppesuuna.

Vastuvõtuvestlused: 15.-17. juuni 2020. Vestluse aja valib sisseastuja avalduse esitamisel. Vestluse aja kohta on saadetud automaatteavitus e-postile. Oma vestluse aega saab kontrollida ka SAISi sisse logides: www.sais.ee

Vestlusele tuleb kaasa võtta:

Vestluse järel võtab vastuvõtukomisjon vastu ühe alljärgnevatest otsustest:

  • vestlus on läbitud edukalt, sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks;
  • sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks.

Vastuvõtukomisjonil on otsuse tegemisel aluseks sisseastuja 9. klassi klassitunnistus arvestades alljärgnevat jaotust I poolaasta või kahe esimese trimestri või kolme esimese õppeveerandi hinnete osas:

Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“, mitterahuldavaid ei ole 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid hindeid 7 punkti

 

Vastuvõtukomisjoni otsus avaldatakse 19. juunil 2020 SAISis.

Vastuvõetud õpilased kinnitavad oma õppima asumise hiljemalt 25. juunil 2020 SAISis.

Kandideerimisest loobumise korral või teise kooli kasuks otsustamise korral palume sellest teada anda SAISis esimesel võimalusel.

Lõplikud vastuvõetud õpilaste nimekirjad õppesuundade kaupa avaldatakse kooli kodulehel 29. juunil 2020.

Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon. Komisjoni poole saab pöörduda e-posti teel kool@lyg.edu.ee

 

2020/2021. õa avatavad suunad – loodus-reaal, majandus, humanitaar, sotsiaal

Loodus-reaalsuunas süvendatakse teadmisi loodusainetes (bioloogias, geograafias) ning matemaatikas, joonestamises ja programmeerimises. Mitmekesiste õppetegevuste kaudu (katsed, uurimused, eksperimendid, praktikumid, õppekäigud, kohtumised ekspertidega jm) arendatakse süsteemset ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, argumenteerimisoskust, õpitakse lahendama keerukamaid probleeme, toetudes matemaatilistele tõestustele, füüsika jm seadustele. Tehakse koostööd erinevate ettevõtete, teadus- ja uurimisasutustega, osaletakse mitmesugustel ainevõistlustel ja -konkurssidel.

Majandussuunas süvendatakse teadmisi majandusvaldkonnas toimuvatest protsessidest ja nähtustest, ettevõtluse alustest, ühiskonna, majanduse ja keskkonna omavahelistest seostest. Õpitakse majanduse aluseid, ettevõtlust, raamatupidamise ja finantsjuhtimise aluseid, turundust, jätkusuutlikku majandust ja globaliseeruva majanduse eripärasid. Õpitakse kasutama majandusalaseid termineid ja definitsioone, kriitiliselt analüüsima majandusvaldkonnas esinevaid probleeme ning otsima neile lahendusi. Oluline roll on näha enda seost kogukonnas läbi ettevõtluse. Kasutatakse aineteülest lähenemist, luues seoseid erinevate ainevaldkondade vahel – tegeletakse ettevõtluspädevuse toetamisega (koostöö kogukonnaga: ettevõtted/asutused; ainevõistlused). Kursuste vaheline lõiming võimaldab kujundada majandus- ja ettevõtlusõppe paindliku korralduse ning loovalt seostada meetodeid/tegevusi kursuste vahel. Olulisel kohal on avastusõppe meetodid ja teemade seostamine igapäevaeluga läbi kaasava tegevusõppe. Õpilasel on valmisolek siseneda tööturule ka ettevõtjana (õpilasfirmad, konkursid).

Humanitaaruunas on võimalus end arendada lavakunstis ja loovkunstis, saada teadmisi kirjanduse seostest filmi ja teatriga, tutvuda maailmareligioonide ja psühholoogiga ning süüvida eesti rahvakultuuri. Palju käiakse teatris ja analüüsitakse nähtut, viiakse läbi erinevaid loovprojekte, kus lõimuvad kirjandus, teatrikunst ja loovkunst.  Eesmärgiks on laiendada õpilase silmaringi, arendada tema kunstikriitlist meelt, nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ja -julgust. Projektitööd arendavad koostööoskust, loovust, ettevõtlikkust jpm. Õpilastel on võimalus osaleda mitmetel konkurssidel, teha õpilasfirmat, käia suunapäevade raames Eesti erinevates paikades külastamas muuseume, teatreid, kõrgkoole jm. See on laiapõhjaline baas, et valida tulevikus ükskõik milline eriala ajakirjanikust advokaadini, õpetajast näitlejani või medõest laevajuhini. Humanitaarsuund sobib õpilastele, kes soovivad arendada oma loovust, kes huvituvad loomingust erinevates vormides ja soovivad süveneda vaimsetesse väärtustesse.

Sotsiaalsuunas toetatakse õpilases sotsiaalvaldkondliku pädevuse arenemist õigusteaduses, ajaloos ja kultuuriloos, psühholoogias ja filosoofias. Õppetegevuse eesmärgiks on arendada õpilaste analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist, eneseväljendusoskust ning oskuseid ja hoiakuid, mis aitavad kaasa tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku inimese kujunemisele. Suunakursuste abil õpetatakse tundma ja kasutama lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja valima sobivat õiguskaitseinstrumenti. Õpilane omandab teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Mitmekesise õppetegevuse tulemusena omab õpilane motivatsiooni ja teadmisi osalemaks vabaühenduste töös, väärtustab kodukoha ajalugu ja on valmis seda teistele tutvustama, tunneb erinevate Aasia, Aafrika ja Ameerika rahvaste ajaloolist kultuuripärandit ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 2020-2021. õppeaastaks

keyboard_arrow_up