Vastuvõtueeskiri

KINNITATUD
direktori 26.02.2015 käskkirjaga nr 1-2/18

Läänemaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtueeskiri 2015/16. õppeaastaks

1. Üldsätted

1.1. Läänemaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi ka kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaste vastuvõttu 2015/16. õppeaastaks.

1.2. Läänemaa Ühisgümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluste tulemuste alusel.

1.3. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.3.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

1.3.2. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;

1.3.3. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

1.4. Läänemaa Ühisgümnaasium pakub õpilastele õpet reaal-, loodus-, majandus-, humanitaar-, sotsiaal- ning sport ja tervis suunal.

1.5. Läänemaa Ühisgümnaasium võtab gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja vestluse tulemuste alusel, kui on võimalik mõistlike ümberkorraldustega kohandada õpilase õppeplaan Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppekavaga.

1.6. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

1.7. Kooli vastuvõtueeskiri avaldatakse kooli kodulehel.

2. 10. klassi sisseastumise vestlused

2.1. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusel osaleb õpilane ja kooli vastuvõtukomisjoni kaks liiget.

Vestluse läbiviimisel kasutatakse komisjoni poolt eelnevalt väljatöötatud küsimustikku ja hindamise tabelit.

2.2. 10. klassi sisseastumisvestlused toimuvad eelregistreerimise alusel 15.-16. ja 22. juunil 2015.

2.3. Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele, täites vastava ankeedi kooli kodulehel alates 30. aprillist 2015.

2.4. Sisseastumisvestlusele võtab õpilane kaasa ja esitab

2.4.1. vormikohase avalduse (lisa);

2.4.2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi;

2.4.3. tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

2.4.4. põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) ametlikult kinnitatud ärakirja või originaali;

2.4.5. 9. klassi tunnistuse.

3. 10. klassi vastuvõtmine

3.1. 9. klassi lõputunnistuse hinnete ja vestluste tulemuste põhjal koostatakse pingeread suunakohtade täitmiseks.

3.2. Õppesuundade üle- või alatäituvuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja õpilane saab kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.3. Juhul, kui õppesuunda valib vähem kui 16 õpilast, võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna valinud õpilased saavad kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.4. Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis, lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

3.5. Sisseastumiskomisjon teeb vestluse tulemuste ja õpilase hinnete põhjal otsuse õpilase 10. klassi vastuvõtmise kohta ning esitab ettepanekud direktorile.

4. Vastuvõtu otsusest teavitamine

4.1. Kooli 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel ja koolimaja fuajee teadetetahvlil hiljemalt kolm tööpäeva pärast viimast vestluspäeva.

4.2. Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumi 10. klassi õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle järgmiseks õppeaastaks õppekoht kooli 10. klassis.

10. klassi astuja avaldus