Vastuvõtt 2018/19 õa

Kooli astumise soovist 2018/2019. õppeaastaks kirjuta e-posti aadressil kool@lyg.edu.ee

 

                                                                                                                                                                                                                               KEHTESTATUD
direktori 01.03.2018 käskkirjaga nr 1-2/11

Läänemaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtukord 2018/2019. õppeaastaks

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtukord on koostatud lähtuvalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

 1. Üldsätted

1.1 Läänemaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi ka kool) vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu 2018/2019. õppeaastaks.

1.2 Läänemaa Ühisgümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluste tulemuste alusel.

1.3 Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.3.1 põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

1.3.2 vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;

1.3.3 sooritatud vastuvõtu test (matemaatikas ja võõrkeeltes);

1.3.4 positiivse tulemusega läbitud vestlus.

1.4 10. klassi sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

1.5 Läänemaa Ühisgümnaasium võtab gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbi viidud vestluse tulemuste alusel, kui on võimalik mõistlike ümberkorraldustega kohandada õpilase õppeplaan Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppekavaga.

1.6 Juhul, kui õpilane on arvatud Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

1.7 Kooli vastuvõtukord avaldatakse kooli kodulehel.

2. 10. klassi vastuvõtu testide ja vestluste läbiviimine

2.1 Vastuvõtu testide tegemise eesmärgiks on hinnata õpilase teadmisi ja oskusi ning saada infot tasemegruppides õppimiseks.

2.2 Vastuvõtu testide tegemine toimub 19. aprillil 2018. Testidele registreeruda saab 2.-18. aprillil 2018 kooli kodulehe kaudu. Testi tulemused avaldatakse kodeeritult kooli kodulehel hiljemalt 25. aprillil 2018.

2.3 Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusel osaleb õpilane ja kooli vastuvõtukomisjoni kaks liiget.

2.4 Vestluse läbiviimisel kasutatakse komisjoni poolt eelnevalt väljatöötatud küsimustikku, testi tulemusi ja hindamise tabelit.

2.5 10. klassi vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel 18. ja 19. juunil 2018.

2.6 Õpilane registreerib ennast vestlusele, täites vastava ankeedi kooli kodulehel alates 2. maist 2018.

2.7 Vastuvõtuvestlusele võtab õpilane kaasa ja esitab:

2.7.1 vormikohase avalduse (lisa);

2.7.2 sisseastuja isikut tõendava dokumendi;

2.7.3 tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

2.7.4 põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) ametlikult kinnitatud ärakirja või originaali;

2.7.5 9. klassi tunnistuse.

3. 10. klassi vastuvõtmine

3.1 Läänemaa Ühisgümnaasium pakub 2018/2019. õppeaastal õpilastele õpet loodus-reaalsuunal, majandussuunal, humanitaarsuunal ja sotsiaalsuunal.

3.2 Vastuvõtu testi, põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluste tulemuste põhjal koostatakse pingeread suunakohtade täitmiseks.

3.3 Õppesuundade üle- või alatäituvuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja õpilane saab kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.4 Juhul, kui õppesuunda valib vähem kui 16 õpilast, võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna valinud õpilased saavad kandideerida oma  järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.5 Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis, lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

3.6 Vastuvõtukomisjon teeb vestluse tulemuste ja õpilase hinnete põhjal otsuse õpilase 10. klassi vastuvõtmise kohta ning esitab ettepanekud direktorile.

3.7 Kooli 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel ja kooli fuajee teadetetahvlil hiljemalt 22. juunil 2018.

4. Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumiõpingute jätkamiseks

4.1 Vastuvõtuvestlus toimub vastavalt individuaalselt kokkulepitud ajale.

4.2 Vastuvõtuvestlusel esitatakse lisaks punktides 2.7.1-2.7.4 nimetatud dokumentidele eelmise kooli ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust.

4.3 Vastuvõtu otsusest teavitatakse õpilast individuaalselt.

 

10. klassi astuja avaldus 11. klassi astuja avaldus 12. klassi astuja avaldus