Vastuvõtt 2016/17 õa

KINNITATUD
direktori 01.02.2016 käskkirjaga nr 1-2/17

Läänemaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtueeskiri 2016/2017. õppeaastaks

1. Üldsätted

1.1 Läänemaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi ka kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaste vastuvõttu 2016/2017. õppeaastaks.

1.2 Läänemaa Ühisgümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluste tulemuste alusel.

1.3 Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.3.1 põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

1.3.2 vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;

1.3.3 sooritatud vastuvõtu test (matemaatikas ja võõrkeeltes);

1.3.4 positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

1.4 Läänemaa Ühisgümnaasium pakub õpilastele õpet loodus-reaal, majandus-, humanitaar- ja ühiskonnaainete suunal.

1.5 10. klassi sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

1.6 Läänemaa Ühisgümnaasium võtab gümnaasiumiõpingute jätkamiseks õpilasi vastu eelmises gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja kooli juhtkonna poolt läbi viidud  vestluse tulemuste alusel, kui on võimalik mõistlike ümberkorraldustega kohandada õpilase õppeplaan Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppekavaga.

1.7 Kooli vastuvõtueeskiri avaldatakse kooli kodulehel.

2. 10. klassi vastuvõtu testide ja vestluste läbiviimine

2.1 Vastuvõtu testide tegemise eesmärgiks on saada infot tasemegruppides õppimiseks reaalainetes ja võõrkeeltes.

2.2 Vastuvõtu testide tegemine toimub 22. märtsil 2016. aastal. Testidele saab registreeruda 1.-18. märtsini 2016 kooli kodulehe kaudu. Testi tulemuse saab õpilane isiklikule e-postiaadressile hiljemalt 15. aprilliks 2016.

2.3 Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusel osalevad õpilane ja kooli vastuvõtukomisjoni kaks liiget.

2.4 Vestluse läbiviimisel kasutatakse komisjoni poolt eelnevalt väljatöötatud küsimustikku, testi tulemusi ja hindamise tabelit.

2.5 10. klassi vastuvõtu vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel 20. ja 21. juunil 2016.

2.6 Õpilane registreerib ennast vastuvõtu vestlusele, täites vastava ankeedi kooli kodulehel alates 15. aprillist 2016.

2.7 Vastuvõtuvestlusele võtab õpilane kaasa ja esitab:

2.7.1 vormikohase avalduse (lisa);

2.7.2 sisseastuja isikut tõendava dokumendi;

2.7.3 tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

2.7.4 põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) ametlikult kinnitatud ärakirja või originaali;

2.7.5 9. klassi tunnistuse.

3. 10. klassi vastuvõtmine

3.1 9. klassi lõputunnistuse hinnete  ja vestluste tulemuste põhjal koostatakse pingeread suunakohtade täitmiseks.

3.2 Õppesuundade üle- või alatäituvuse korral võib kool korraldada täiendavaid vestlusi ja õpilane saab kandideerida oma järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.3 Juhul, kui õppesuunda valib vähem kui 16 õpilast, võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna valinud õpilased saavad kandideerida oma  järgmise valiku suunakohale üldistel alustel.

3.4 Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis, lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

3.5 Vastuvõtukomisjon teeb vestluse tulemuste ja õpilase hinnete põhjal otsuse õpilase 10. klassi vastuvõtmise kohta ning esitab ettepanekud direktorile.

4. Vastuvõtu otsusest teavitamine

4.1 Kooli 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse kooli kodulehel ja koolimaja fuajee teadetetahvlil hiljemalt kolm tööpäeva pärast viimast vestluspäeva.

4.2 Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumi 10. klassi õpilaste nimekirja, kuid soovib õppima asuda aastaks välismaale, säilitatakse talle järgmiseks õppeaastaks õppekoht kooli 10. klassis.

 

10. kl astuja avaldus 11. kl astuja avaldus 12. klassi astuja avaldus